"Niech dzieci będą wolne. Zachęcaj ich do biegania na zewnątrz, gdy pada deszcz. Niech zdejmą buty, gdy znajdą kałużę wody. A gdy trawa łąk będzie mokra od rosy, niech biegną po niej i depczą ją bosymi stopami.
Niech odpoczywają spokojnie, gdy drzewo zaprasza ich do spania w swoim cieniu. Niech krzyczą i śmieją się,
gdy słońce obudzi ich rano."

Maria Montessori

O przedszkolu

Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Opatowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach kładzie nacisk na indywidualną pracę z dzieckiem, a naszym celem jest stworzenie miejsca, gdzie największą wartością jest dziecko.

Pragniemy obudzić ogromny potencjał jaki drzemie w każdym dziecku. Naszym priorytetem jest pomoc wszystkim dzieciom w rozwinięciu skrzydeł. 

projekt-bez-nazwy-16.png

Poznaj naszą kadrę

Naszym atutem jest profesjonalnie przygotowana kadra pedagogiczna, która czuwa nad rozwojem dziecka, jego indywidualizacją, uznaje jego podmiotowość, na którą składają się czynniki takie jak: akceptacja indywidualnych odczuć, pomaganie w realizacji pomysłów dziecka, unikanie sankcji prowadzących do lęku, stawianie zadań na miarę możliwości dziecka, wyrobienie poczucia odpowiedzialności, kształcenie poczucia więzi społecznej i współodpowiedzialności.

Nasza oferta zajęć

Naszym atutem jest profesjonalnie przygotowana kadra pedagogiczna, która czuwa nad rozwojem dziecka, jego indywidualizacją, uznaje jego podmiotowość, na którą składają się czynniki takie jak: akceptacja indywidualnych odczuć, pomaganie w realizacji pomysłów dziecka, unikanie sankcji prowadzących do lęku, stawianie zadań na miarę możliwości dziecka, wyrobienie poczucia odpowiedzialności, kształcenie poczucia więzi społecznej i współodpowiedzialności.

Kierując aktywnością dziecka i kształtując człowieka przyszłości nie zapomnijmy, że dziecko nie potrafi "żyć jutro"- ONO żyje "tu i teraz", dlatego dobre samopoczucie, ciepła, przyjazna i pełna zrozumienia atmosfera towarzyszy nam codziennie.

projekt-bez-nazwy-15.png

Co mówią o nas rodzice?

Ważne sprawy

OBOWIĄZKI RODZICÓW WOBEC DZIECKA I PRZEDSZKOLA:

 • Przekazywania nauczycielowi rzetelnej informacji o dziecku;
 • Przestrzegania postanowień statutu w kwestiach ich dotyczących;
 • Przestrzeganie organizacji pracy placówki, tj. godzin pracy przedszkola - 06.45 – 16.45 i przyprowadzania oraz odbierania dziecka w tych godzinach;
 • Najpóźniej przyprowadzać dzieci do godziny 09.00;
 • Terminowego uiszczania opłat za usługi świadczone przez przedszkole;
 • Przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola lub upoważnioną przez nich osobę pełnoletnią zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;
 • Informowania o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłocznie zawiadamiać o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;
 • Okazywanie po przebytej chorobie dziecka zaświadczenia lekarskiego stwierdzające,że dziecko może uczęszczać do przedszkola;
 • Zgłaszanie nauczycielce , każdej zmiany numeru telefonu, by ta mogła się z kontaktować w razie potrzeby np. nagłej choroby;
 • Współdziałanie z nauczycielami w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju;
 • Przyprowadzania dziecka do przedszkola tylko zdrowego.
HaHaHa-śne piątki
A w nich to co dzieci lubią najabrdziej:

1. Każdy pierwszy piątek miesiąca - kino na poduchach
2. Każdy drugi piątek miesiąca - spotkanie z kulturą
3. Każdy trzeci piątek miesiąca - dzień piżamy
4. Każdy czwarty piątek miesiąca - kulinarny zawrót głowy

Edukacja i dobro Twojego dziecka to nasz priorytet!

Galeria

Adres

Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Opatowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
ul. Marii Konopnickiej 2
27-500 Opatów
tel. (15) 868 41 56
e-mail: opatow-przedszkole@zdz.kielce.pl
s
ekretariat: 8:00 - 16:00