Ważne sprawy

OBOWIĄZKI RODZICÓW WOBEC DZIECKA I PRZEDSZKOLA:

 • Przekazywania nauczycielowi rzetelnej informacji o dziecku;
 • Przestrzegania postanowień statutu w kwestiach ich dotyczących;
 • Przestrzeganie organizacji pracy placówki, tj. godzin pracy przedszkola - 06.45 – 16.45 i przyprowadzania oraz odbierania dziecka w tych godzinach;
 • Najpóźniej przyprowadzać dzieci do godziny 09.00;
 • Terminowego uiszczania opłat za usługi świadczone przez przedszkole;
 • Przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola lub upoważnioną przez nich osobę pełnoletnią zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;
 • Informowania o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłocznie zawiadamiać o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;
 • Okazywanie po przebytej chorobie dziecka zaświadczenia lekarskiego stwierdzające,że dziecko może uczęszczać do przedszkola;
 • Zgłaszanie nauczycielce , każdej zmiany numeru telefonu, by ta mogła się skontaktować w razie potrzeby np. nagłej choroby;
 • Współdziałanie z nauczycielami w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju;
 • Przyprowadzania dziecka do przedszkola tylko zdrowego.
HaHaHa - śne piątki
A w nich to co dzieci lubią najabrdziej:

1. Każdy pierwszy piątek miesiąca - kino na poduchach
2. Każdy drugi piątek miesiąca - spotkanie z kulturą
3. Każdy trzeci piątek miesiąca - dzień piżamy
4. Każdy czwarty piątek miesiąca - kulinarny zawrót głowy

Edukacja i dobro Twojego dziecka do nasz priorytet!

Co mówią o nas rodzice?

Adres

Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Opatowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
ul. Marii Konopnickiej 2
27-500 Opatów
tel. (15) 868 41 56
e-mail: opatow-przedszkole@zdz.kielce.pl
s
ekretariat: 8:00 - 16:00