Ważne sprawy

OBOWIĄZKI RODZICÓW WOBEC DZIECKA I PRZEDSZKOLA:

 • Przekazywania nauczycielowi rzetelnej informacji o dziecku;
 • Przestrzegania postanowień statutu w kwestiach ich dotyczących;
 • Przestrzeganie organizacji pracy placówki, tj. godzin pracy przedszkola - 07.00 – 17.00 i przyprowadzania oraz odbierania dziecka w tych godzinach;
 • Najpóźniej przyprowadzać dzieci do godziny 08.30;
 • Terminowego uiszczania opłat za usługi świadczone przez przedszkole;
 • Przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola lub upoważnioną przez nich osobę pełnoletnią zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;
 • Informowania o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłocznie zawiadamiać o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;
 • Okazywanie po przebytej chorobie dziecka zaświadczenia lekarskiego stwierdzające,że dziecko może uczęszczać do przedszkola;
 • Zgłaszanie nauczycielce , każdej zmiany numeru telefonu, by ta mogła się skontaktować w razie potrzeby np. nagłej choroby;
 • Współdziałanie z nauczycielami w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju;
 • Przyprowadzania dziecka do przedszkola tylko zdrowego.
Zabawki
Dzień zabawek - w piątki wędrują razem z nami do przedszkola nasze ulubione zabawki. Bawimy się wspólnie wymieniamy zabawkami, pomysłami i mamy specjalną okazję do większej integracji ze swoją grupą. W tygodniu jest to także możliwe, zwłaszcza w okresie adaptacji do warunków przedszkolnych - dziecko może mieć swoją ulubioną zabawkę. Należy jednak pamiętać, iż przyniesiona zabawka z domu może ulec zniszczeniu lub zaginięciu. Zasadność przynoszenia zabawek do przedszkola rozważamy na pierwszym spotkaniu z rodzicami. Wspólnie decydujemy i określamy warunki. Przedszkole nie odpowiada za przynoszone zabawki. Wdrażamy dzieci do pilnowania i odpowiedzialności za własne rzeczy.

Edukacja i dobro Twojego dziecka do nasz priorytet!

Co mówią o nas rodzice?

Adres

Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Opatowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
ul. Marii Konopnickiej 2
27-500 Opatów
tel. (15) 868 41 56
e-mail: opatow-przedszkole@zdz.kielce.pl
s
ekretariat: 8:00 - 16:00