O NAS

Oferta edukacyjna

Nauka tolerancji, szacunku, wyrozumiałości i empatii w stosunku do drugiego człowieka to podstawowa misja naszego przedszkola.

Naszym głównym celem jest stworzenie dzieciom takiego otoczenia, które pobudzi Je do odkrywania, doświadczania świata, zdobywania wielu umiejętności potrzebnych później w szkole, a w konsekwencji w dorosłym życiu.

Nasze przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe. Organem prowadzącym jest Stowarzyszenie o nazwie: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Paderewskiego 55, które w pełni odpowiada za całokształt działalności Przedszkola, zapewnia mu utrzymanie, odpowiednie warunki lokalowe, kadrowe, organizacyjne oraz wyposażenie niezbędne do realizacji zadań statutowych i programowych, w tym warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. Praca wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńcza prowadzona jest zgodnie z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego.

Kadra pedagogiczna to jeden z wielu naszych atutów. Nasi nauczyciele to zespół młodych, wykształconych, doświadczonych osób pracujących z ogromną pasją.

Zapewniamy bogaty pakiet zajęć indywidualnych i grupowych. Zajęcia prowadzone są z użyciem metod pozwalających dzieciom na zdobywanie wiedzy w sposób dynamiczny, wesoły poprzez doświadczenie i zabawę.

Zajęcia dodatkowe, realizowane w ramach czesnego:
  • warsztaty lepienia z gliny
  • warsztaty savoir vivre
  • warsztaty młodego inżyniera i programowanie z photonem
  • jestem szach mistrz
  • zajęcia sportowo-taneczne
  • zajęcia indywidualne z logopedą
  • zajęcia indywidualne z psychologiem
Zajęcia dodatkowe, realizowane za dodatkową opłatą:
  • warsztaty SI
  • warsztaty TUS
  • zajęcia ogólnorozwojowe (weekendowe)

Integracja

Oferta kształcenia specjalnego.
Do naszego przedszkola przyjmujemy dzieci o różnych rodzajach niepełnosprawności. W oparciu o orzeczenie opracowujemy dla każdego dziecka Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny, który gwarantuje realizację zajęć w grupie ogólnej, a także indywidualne zajęcia rewalidacyjne i terapeutyczne.

Wspólne przebywanie dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych.
Pamiętajmy, że przebywanie razem dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych, to niewymierne korzyści dla obu stron. Poprzez zabawę, realizację zajęć edukacyjnych czy wspólne wyjścia, dzieci zdrowe w naturalny sposób uczą się otwartości na innych, opiekuńczości, akceptacji wszelkiej odmienności i stają się bardziej uspołecznione.

Adres

Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Opatowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
ul. Marii Konopnickiej 2
27-500 Opatów
tel. (15) 868 41 56
e-mail: opatow-przedszkole@zdz.kielce.pl
s
ekretariat: 8:00 - 16:00