Głównymi celami zajęć rytmicznych jest rozwijanie słuchu oraz poczucia rytmu.

Poprzez szereg ćwiczeń, ukazujących nieskończone wręcz możliwości interpretowania ruchem utworów muzycznych, dzieci rozwijają swoją kreatywność oraz uwrażliwiają się na piękno otaczającego świata.

Celem zajęć jest wyposażenie dzieci w skuteczne narzędzia przyswajania informacji.

Podczas zajęć dzieci chłoną nowości wszystkimi zmysłami, dotykają, smakują, przysłuchują się dźwiękom, eksperymentują i poznają świat.

Zajęcia przygotowują dzieci do sprostania późniejszym wymaganiom dociekliwości, przedsiębiorczości, niezależności w ocenach i sądach, innowacyjności oraz umiejętności pracy w grupie.

Wiek przedszkolny to czas intensywnego rozwoju i otwarcia się dziecka na otaczającą rzeczywistość. Warsztaty taneczne wspierają rozwój dziecka we wszystkich sferach: fizycznej, poznawczej, emocjonalnej, społecznej, a nawet duchowej. Taniec rozwija prawidłową postawę ciała, sprawność motoryczną, koordynację i pamięć ruchową, świadomość własnego ciała, orientację czasowo-przestrzenną, szybkość reakcji. Ułatwia procesy adaptacyjne, kształtuje poczucie własnej wartości, pewność siebie, samodzielność i komunikatywność. Uczy solidarności, otwartości i współdziałania w grupie. Wpływa na kształtowanie wrażliwości emocjonalnej, poczucia piękna i estetyki. Rozwija zdolność ekspresji i improwizacji ruchowej, inwencję twórczą oraz kreatywność, pobudza szeroko pojętą działalność artystyczną. Poprzez poznawanie polskich tańców narodowych i regionalnych rozwija się w dziecku poczucie przynależności i tożsamości narodowej oraz wrażliwość na polską kulturę. Nauka tańców pochodzących z innych narodów daje możliwość poznawania różnych kultur i czerpania radości z międzynarodowej spuścizny. Zajęcia taneczne wpływają na wszechstronny rozwój dziecka w wieku przedszkolnym, opierając się na naturalnej potrzebie ruchu.

Głównym zadaniem jest profilaktyka wad postawy oraz wypracowanie nawyku dbania o prawidłową postawę w okresie dorastania. Jednym z elementów treningu karate jest także nauka opanowania, koncentracji i dyscypliny. Dzieci uczą się uważnie słuchać, obserwować oraz skupiać uwagę na wykonywanych zadaniach – zdolności, które procentują w trakcie przyszłej nauki szkolnej. Rozwijają także pożądane umiejętności społeczne, takie jak współpraca w grupie, szacunek dla starszych i siebie nawzajem.

Prowadzone są w formie różnego rodzaju zabaw, dzięki czemu są one bezstresowe i zachęcające dzieci do wykonywania ćwiczeń i powtórzeń jako elementów zabawy a nie monotonnej statycznej nauki.

Ćwiczenia logopedyczne wykorzystywane są nie tylko przy korekcji zaburzeń mowy, ale też przy poprawianiu wyrazistości i płynności wymowy oraz w profilaktyce zaburzeń.

Zabawy rozwijające mowę stymulują prawidłową wymowę głosek, sylab, wyrazów, a później całych zdań i swobodnych wypowiedzi.

Ćwiczenia te  pomagają w rozwijaniu motoryki narządów artykulacyjnych, których sprawność jest niezbędna do wywoływania poszczególnych głosek.

Podczas ćwiczeń dzieci zdobywają umiejętności artykulacyjne, ale również poszerzają słownictwo i doskonalą budowanie swoich wypowiedzi pod względem gramatycznym.