„...Odkrycia małego dziecka są jak kamienie kosztowne
- najtrwalsze, najpewniejsze i najświetniejsze ze zdobyczy...”

Kazimierz Przerwa-Tetmajer


Dziecko w przedszkolu wkracza w swój pierwszy społeczny świat. Przede wszystkim uczy się tego, że istnieją inne dzieci i ich potrzeby – zaczyna odbywać się proces socjalizacji malucha. Relacje, których dziecko uczy się w wieku przedszkolnym, są fundamentem jego dorosłych zachowań. Ponadto dziecko nabywa wiele innych umiejętności i wiadomości o otaczającym go świecie bliższych i dalszych znajomych. Nabywa umiejętności funkcjonowania w grupie rówieśniczej, kształtuje swoją osobowość, próbuje rozumieć i akceptować uczucia innych. Zabawa jest dla dziecka sposobem poznawania siebie, innych ludzi, świata i przekształcania rzeczywistości.

Przedszkole HaHaHa kładzie nacisk na indywidualna pracę z dzieckiem, a naszym celem jest stworzenie miejsca, gdzie największą wartością jest dziecko. Pragniemy obudzić ogromny potencjał jaki drzemie w każdym dziecku. Naszym priorytetem jest pomoc wszystkim dzieciom w rozwinięciu skrzydeł. 

Przedszkole jest placówką otwartą, bezpieczną i przyjazną dla dzieci oraz ich rodziców. Pragniemy wychować dziecko jako człowieka twórczego, nastawionego na osiąganie sukcesów na miarę swoich możliwości, promować wychowanie przedszkolne w środowisku lokalnym, kultywować tradycję i wychowanie regionalne, a także doskonalić rozwój zawodowy i osobowość każdego nauczyciela.

Naszym atutem jest profesjonalnie przygotowana kadra pedagogiczna, która czuwa nad rozwojem dziecka, jego indywidualizacją, uznaje jego podmiotowość, na którą składają się czynniki takie jak: akceptacja indywidualnych odczuć, pomaganie w realizacji pomysłów dziecka, unikanie sankcji prowadzących do lęku, stawianie zadań na miarę możliwości dziecka, wyrobienie poczucia odpowiedzialności, kształcenie poczucia więzi społecznej i współodpowiedzialności.

Kierując aktywnością dziecka i kształtując człowieka przyszłości nie zapomnijmy, że dziecko nie potrafi "żyć jutro"- ONO żyje "tu i teraz", dlatego dobre samopoczucie, ciepła, przyjazna i pełna zrozumienia atmosfera towarzyszy nam codziennie.